HYENA

HYENA เรื่องย่อ : 2 ทนายความคู่ปรปักษ์แล้วก็ลูกความมีอำนาจของพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกวิธีทาง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโลกที่การประลองประเภทตาต่อตาฟันต่อฟัน HYENA EP 1